Acte stare civilă
 
1. Înregistrarea naşterii
DOCUMENTELE SE DEPUN LA SERVICIILE/BIROURILE/COMPARTIMENTELE DE STARE CIVILĂ DIN CADRUL PRIMĂRIILOR
Competenţă Declararea naşterii se face la primăria unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul (naşterea).
Documente necesare: - certificatul medical constatator al naşterii;
- certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
- certificatul de căsătorie al părinţilor copilului (dacă sunt căsătoriţi).
- declarația de recunoaștere a copilului născut în afara căsătoriei dată de către tată în fața ofițerului de stare civilă care înregistrează nașterea sau la notarul public, din care să rezulte și numele de familie pe care îl dobândește copilul, la care se anexează și consimțământul mamei;
- declarația părintelui care declară nașterea cu privire la domiciliul copilului, în situația în care părinții au domicilii diferite.
Observaţii: Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:
a) 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
b) 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
c) 24 ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile.
După expirarea termenelor prevăzute mai sus, dar nu mai târziu de un an de la naștere, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul.
După împlinirea termenului de un an de la data nașterii, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul și cu avizul conform al serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor.
PĂSTRAŢI CU GRIJĂ CERTIFICATELE DE NAŞTERE ŞI URMĂRIŢI ÎNTOCMIREA CORECTĂ A LOR!

2. Înregistrarea căsătoriei
DOCUMENTELE SE DEPUN LA SERVICIILE/BIROURILE/COMPARTIMENTELE DE STARE CIVILĂ DIN CADRUL PRIMĂRIILOR
Competenţă Declararea căsătoriei se face personal, de către viitorii soţi la primăria municipiului, oraşului sau comunei locului de domiciliu sau de reşedinţă.
Documente necesare: Odată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele:
- actul de identitate;
- certificatul de naştere în original şi copie sau, pentru cetățeanul străin, după caz, extrasul de naștere/extrasul multilingv, în original și copie;
- certificatul medical privind starea sănătăţii (cuprinde menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători - valabil 14 zile de la data emiterii);
- dovada desfacerii /încetării unei căsătorii anterioare, după caz;
- declaraţie pe proprie răspundere că nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei.
Observaţii: În cazul căsătoriilor mixte (cu cetăţeni străini), în plus faţă de documentele prezentate se mai solicită:
- certificat de cutumă (dovadă eliberată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate de România, din care să rezulte că soţul/soţia, cetăţean străin, îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională de a se căsătorii);
- proces-verbal încheiat cu un interpret autorizat sau declaraţia pe propria răspundere că cetăţeanul străin cunoaşte limba română;
- certificatul de naştere apostilat sau supralegalizat (după caz).
PĂSTRAŢI CU GRIJĂ CERTIFICATELE DE CĂSĂTORIE ŞI URMĂRIŢI ÎNTOCMIREA CORECTĂ A LOR!

3. Înregistrarea decesului
DOCUMENTELE SE DEPUN LA SERVICIILE/BIROURILE/COMPARTIMENTELE DE STARE CIVILĂ DIN CADRUL PRIMĂRIILOR
Competenţă Actul de deces se întocmeşte la primăria municipiului, oraşului sau comunei în a cărei rază teritorială s-a produs decesul.
Documente necesare: Declaraţia de deces se face verbal, iar odată cu declaraţia de deces declarantul depune următoarele documente:
- certificatul medical-constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a făcut constatarea, în care trebuie consemnată cauza decesului și data decesului;
- actul de identitate al celui decedat;
- livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz pentru persoanele decedate supuse obligaţiilor militare;
- paşaportul (dacă persoana decedată poseda un act valabil).
Observaţii: Declaraţia de deces se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei.
În cazurile în care declarantul nu poate prezenta actul de identitate, livretul militar (unde este cazul) sau paşaportul (dacă este cazul), va declara în scris, motivul neprezentării acestora şi datele corecte de stare civilă ale decedatului.

4. Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă ale cetăţenilor români - procurate din străinătate
TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR SAU EXTRASELOR DE STARE CIVILĂ PROCURATE DIN STRĂINĂTATE SE EFECTUEAZĂ CU APROBAREA PRIMARULUI UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE DE LA LOCUL DE DOMICILIU/ULTIMUL DOMICILIU AVUT ÎN ROMÂNIA AL TITULARULUI SAU AL SOLICITANTULUI, DUPĂ CAZ, CU AVIZUL CONFORM AL DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR.
Competenţă Cererea de transcriere se adresează primăriei localităţii pe raza căreia îşi are domiciliul titularul documentului (în cazul certificatelor de deces, cererea se adresează primăriei pe raza căreia are domiciliul solicitantul).
Pentru persoanele cu domiciliul în străinătate, care împuternicesc o persoană cu domiciliul în ţară să le reprezinte interesele, în vederea transcrierii certificatelor ori extraselor de stare civilă emise în străinătate, cererea se depune la primăria ultimului loc de domiciliu avut în ţară de titular, iar în cazul în care nu a avut domiciliul vreodată în ţară, la Primăria Sectorului 1 al Municipiului BUCUREŞTI.
Documente necesare: - certificatul;
- extrasul de stare civilă;
- extrasul multilingv, după caz, în original și copie;
Observaţii:
IMPORTANT! - Documentele administrative emise de autorităţile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, precum şi traducerile acestora care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 VOR FI APOSTILATE;
b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară SUNT SCUTITE DE SUPRALEGALIZARE, APOSTILARE SAU ORICE ALTĂ FORMALITATE;
c) documentele care nu se regăsesc în una din situaţiile prevăzute la lit.a) sau b) SE SUPRALEGALIZEAZĂ, în conformitate cu prevederile art.162 din Legea nr.105/1992.
Termenul pentru transcriere este de 6 luni de la înregistrarea actului sau faptului de stare civilă la autoritățile străine.
Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul prevederilor art. 10 și 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au avut niciodată domiciliul în România, se face cu aprobarea primarului municipiului reședință de județ și cu avizul conform al serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor.

5. Înscrierea mențiunilor referitoare la modificarea statutului civil al persoanei sau cu privire la nume ori ca urmare a rectificării actelor de stare civilă, produse în străinătate, precum și cu privire la regimul matrimonial ales.
Competenţă Cererea se adresează personal sau prin împuternicit cu procură specială primăriei unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul pe marginea căruia urmează să se opereze mențiunea.
Documente necesare - actul care atestă modificarea produsă în străinătate, în original și copie;
- traducerea legalizată a actului, în original și copie;
- actul de identitate, în original și copie;
- împuternicire, după caz.
 
Acte de identitate
 
6. Cartea de identitate
DOCUMENTELE SE DEPUN LA SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR (S.P.C.L.E.P.)
Competenţă Depunerea documentelor pentru obţinerea unui act de identitate se face la S.P.C.L.E.P. care arondează localitatea de domiciliu a solicitantului - a se vedea secţiunea "Servicii coordonate".
Documente necesare:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate - formular-tip;
- actul de identitate;

- La prima eliberare (14 ani) este necesar actul de identitate al părintelui/ reprezentantului legal, document cu care se realizează si dovada adresei de domiciliu;
- certificatul de naştere;
- certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
- certificatul / hotararea judecatorească de divorț definitivă / irevocabilă, insoțită de acordul parental privind minorii (dupa caz) ;
- certificatele de naștere ale copiior cu vârste sub 14 ani care iși schimbă domiciliul impreună cu solicitantul;

- extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
- documentul cu care se face dovada achitării contravalorii cărţii de identitate (7lei).

Observaţii:

In situația cetațenilor români cu domiciliul in România care se află temporar in străinatate, eliberarea actului de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României din țara in care se află solicitantul.  

În cazul in care actul de identitate este distrus, pierdut/furat , solicitantul trebuie să prezinte un document oficial cu fotografie de dată recentă (pasaport, permis de conducere);

Pentru eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinatate in România, solicitantul prezintă și pașaportul românesc valabil / expirat, certificatul de cetățenie româna, precum si actul de identitate si / sau pașaportul eliberate de autoritățile străine, după caz.

La eliberarea carții de identitate la obținerea cetățeniei române, solicitantul prezintă și certificatul de cetatenie româna, un document cu fotografie pentru a face dovada identității (pașaport, permis de conducere / act de identitate străin), precum si documentul care atesta dreptul la ședere / rezidență pe teritoriul României eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări / structurile subordonate, după caz.

Dovada adresei de domiciliu / resedinta:
a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;
b) declaraţia scrisă de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicită schimbarea domiciliului la o altă persoană fizică;
c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. A si B, cand proprietarului sau persoanei interesate nu i-au fost emise in conditiile de validitate prevazute de legislatie actele privind titlul locativ
d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia, figurează înscris în Registrul agricol.

e) extras de carte funciară, obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului este necesară declarația scrisă a găzduitorului, acesta se consemnează pe cerere in prezența lucrătorului de evidență sau poate fi data cu cel mult 90 de zile inainte de depunerea cererii la notarul public din țară ori in fața politistului din structurile teritoriale ale Poliției Române si cu cel mult 6 luni inainte, la misiunea diplomatică / oficiul consular de carieră al României din străinătate sau la autoritățile străine competente, caz in care va fi tradusă si legalizată.

Nu poate fi inscrisă in actul de identitate adresa de domiciliu dacă in RNEP sunt inregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectivă, limită care nu se aplica in cazul titularului unui drept locativ asupra imobilului situat la adresa membrilor familiei extinse (soțul / soția acestuia, rudele acestora in linie dreaptă și in linie colaterală până la al 4-lea grad).

f) actul de identitate al unuia din părinți / al reprezentantului legal ori actul de incredintare insoțit de unul din actele prevăzute la lit. a-d in cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate

g) documente stabilite prin hotărâre a Guvernului in cazul victimelor traficului de persoanePĂSTRAŢI CU GRIJĂ ACTELE DE IDENTITATE ŞI URMĂRIŢI ÎNTOCMIREA CORECTĂ A LOR!


7. Cartea de identitate provizorie
DOCUMENTELE SE DEPUN LA SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR (S.P.C.L.E.P.)
Competenţă Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa
Documente necesare: - cerere pentru eliberarea actului de identitate - se poate descărca (download) de pe secţiunea "Formulare (cereri) de completat";
- documente pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui si prenumelui, a datei de naștere, stării civile, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reședință
- 2 fotografii (mărimea 3/4 cm., având la bază o bandă albă de 7 mm.)
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (1RON).
Observaţii: Cartea de identitate provizorie se eliberează in cazurile:
a) când solicitantul nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate
b) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România;
c) pentru cetățenii români de pe teritoriul României sau aflați temporar in străinătate care figurează in RNEP cu mențiuni operative.
Termenul de valabilitate al cărtii de identitate provizorie, pentru una din aceste situații, este de 1 an de zile;
d) când se solicită eliberarea unei cărți de identitate in unul din cazurile prevăzute in art. 19 alin. (1) lit. a), b) si e)-j), la cererea cetățeanului, termenul de valabilitate fiind de 45 de zile.
PĂSTRAŢI CU GRIJĂ ACTELE DE STARE CIVILĂ ŞI DE IDENTITATE EVITÂND DISPARIŢIA LOR!

8. Stabilirea reședinței
DOCUMENTELE SE DEPUN LA SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR (S.P.C.L.E.P.)
Competenţă Persoana interesată se adresează S.P.C.L.E.P. care arondează localitatea pe raza căreia acesta locuieşte temporar şi urmează să-şi stabilească reşedinţa - a se vedea secţiunea "Servicii coordonate".
Documente necesare:

- cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei - se poate descarca (download) de pe secţiunea "Formulare (cereri) de completat";
- actul de identitate al solicitantului;

- extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de reședință;

- declarație pe proprie răspundere prin care susține că locuiește la adresa de reședință mai mult de 15 zile pe lună.

 

Observaţii:

Nu poate fi inscrisă in actul de identitate mențiunea privind reședința, dacă in RNEP sunt inregistrate mai mult de 10 persoane la dresa respectivă, limită care nu se aplică in cazul titularului unui drept locativ asupra imobilului, membrilor familiei extinse (soțul / soția acestuia, rudele acestora in linie dreaptă și in linie colaterală până la al 4-lea grad).

In situația in care solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesar consimțământul găzduitorului, ce se consemnează pe cerere, la depunere, in fața lucrătorului de evidență sau cu cel mult 90 de zile inainte la notarul public din țară sau in fața polițistului din cadrul structurilor Poliției Române și cu cel mult 6 luni inainte la misiunile diplomatice / oficiul consular de carieră al României din străinătate sau la autoritațile străine competente, caz in care se prezintă tradusă și legalizată.
La inscrierea reședintei găzduitorul completează o declarație pe propria răspundere din care să reiasă dacă la respectiva adresă au reședința persoane care nu aparțin aceleiași familii.

Traducere în limba română a Directivei 95/46/CE din 24 Octombrie 1995 a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Nr. vizualizari:page counter